ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ

Η εταιρεία μας έχοντας 3 βασικούς κλάδους δραστηριότητας, καλύπτει το 55% των εργασιών της παρέχοντας υπηρεσίες FM.