-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

ΕΡΓΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη σε τραπεζικά κτίρια, καλύπτοντας το 70% των έργων της από έργα τραπεζών.

-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ FΜ

Η εταιρεία μας έχοντας 3 βασικούς κλάδους δραστηριότητας, καλύπτει το 55% των εργασιών της παρέχοντας υπηρεσίες FM.

-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ “IN HOUSE” ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρεία μας διαθέτει προσωπικό ειδικών τεχνίτων και καλύπτει το 80% των εργασιών της με μόνιμο προσωπικό.

-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ FULL CONTRACT

Η εταιρεία μας έχοντας 3 βασικούς κλάδους δραστηριοτήτων, διατηρεί την παροχή "Full Contract" (Design – Construction - FM) ταυτόχρονα στο 48% των πελατών της.